ಖಾಯಂ ಓದುಗರು..(ನೀವೂ ಸೇರಬಹುದು)

02 April 2012

ಇವತ್ತಿನ ಟ್ವೀಟ್:- (02-04-2012)

ಯಳವತ್ತಿ ಟ್ವೀಟ್:-

ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವಳನ್ನು/ಹೋದವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅವಳ/ಅವನ ನೆನಪುಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ..
ಅವು ಎಂದಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ..