ಖಾಯಂ ಓದುಗರು..(ನೀವೂ ಸೇರಬಹುದು)

05 October 2011

ಯಳವತ್ತಿ ಟ್ವೀಟ್ 105:-

ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ, ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಹೊಸ ಹುಟ್ಟು ಅಂತಾರೆ.
ಇಂತಹ ಹೊಸ ಹುಟ್ಟುಗಳ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ನೆನಪಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಎನ್ನಬಹುದು.

-ಯಳವತ್ತಿ