ಖಾಯಂ ಓದುಗರು..(ನೀವೂ ಸೇರಬಹುದು)

30 September 2011

ಯಳವತ್ತಿ ಟ್ವೀಟ್ 103:-

ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ಸ್ನೇಹಿತನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು "ಅಕ್ಕಾ" ಎಂದು ಬಾಯಿ ತುಂಬಾ ಕರೆದು ಮಾತನಾಡಿಸಬೇಕೆಂದಕೊಂಡೆ.. ಆದರೆ,

ಅವಳ ಸುಂದರವಾದ ತಂಗಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, "ಅತ್ತಿಗೆ" ಎಂದು ಕರೆದೆ..